Hvad er sundhed
Hvad er sundhed


Menneskesyn                                 
Udgangspunktet for selskabets virke er det ho­listiske menne­ske­syn, dvs. en op­fat­telse af det le­vende menne­ske som en hel­hed af krop, energi, psyke og spiritualitet, og en opfattelse af, at disse om­rå­der er energimæssigt forbundne og indvirker på hin­an­den.

 

 

Sundhed                                           Sundhed er efter denne opfattelse en evne til at holde ba­l­an­cen i den proces, som livet er. Sundhed er ikke en statisk til­stand, men en evne til at flyde med forandringerne.

 

                                                              Sundhed er således en evne til at bevare sig selv, også når livet rummer modgang. Og sundhed er en evne til at kunne være i et nærvær med andre, og være i stand til at ad­skil­le sig og være med sig selv.

 

                                                              Sundhed beskrives her som en dyb menneskelig kvalitet eller evne og rummer en tro på menneskets iboende helbre­den­de kræf­ter og sam­tidig en evne til at række ud efter hjælp i vanske­lige situatio­ner.

 

                                                              Sundhed er derfor også at handle i over­ens­stemmelse med ens eget in­dre, at tage livet på sig sådan som det er og at forholde sig be­vidst til livet her og nu.

 

                                                              Sundhed og livskvalitet er at tage sig selv alvorligt, at leve i kærlighed med sig selv og andre.

 

 

Sygdom                                              I en holistiske forståelse er det en overordnet opfattelse, at syg­dom er en stræben efter mere hel­hed. Sygdom kan opfattes som et udtryk for en pro­ces, som øn­sker at komme igennem.

 

                                                              Denne proces kan være primært fysisk, primært e­ner­gi­mæs­sig, primært psy­kisk eller primært spirituel. Som grundsyn taler vi derfor om sygdommes fysiske, energimæs­sige, psykiske og spiri­tuelle di­men­sion, som fire aspekter af en bagved­lig­gende proces.

 

 

Holistisk Helbredelse                       I denne opfattelse af sygdom ligger, at hel­bredel­se primært hand­ler om at åbne til proces­ser, som lig­ger gemt bag syg­domssympto­merne. Målet for arbejdet med helbredelse bliver, at pro­cessen kom­mer igennem på bedste måde.

 

                                                              Det er det enkelte menneske, som bevidst eller ube­vidst kender sandheden, og som må tage ansvaret for de valg, sygdom fører med sig. Disse valg skal re­spekteres af behandlere/be­handlings­sy­stemet, som støtter en personlig udvikling hen mod den selv-ansvar­lighed og selv-realise­ring, som kan være en del af hel­bre­delsen. Og det gælder, uan­set om processen hand­ler om fysisk helbredelse, accept af en kronisk lidelse, eller åb­ning mod en døds­­proces. I arbejdet med livstruende syg­domme er netop denne åbenhed over for livet et afgørende aspekt.

 

                                                              Der er ikke anvendt ordet årsag i det foregående. At pege på bestemte årsagssammenhænge i for­bin­­del­se med sygdom er ofte for simplifi­ce­ren­de. Og forsøg på at angive årsagssam­menhænge kan føre til uberet­ti­ge­de skyldfølelser frem for det overordnede syns­punkt vedrørende sygdom:

 

 

Mening og ansvar                             - at det ofte er muligt at finde mening i sygdom,

 

- at det er patientens afgørelse, om han/hun bevidst vil gå ind i en helbredel­ses­pro­ces på alle niveauer, dvs. tage hensyn til de fire aspekter: at sygdom har en fysisk, en energi­mæssig, en psy­kisk og en spirituel side,

  

- at de fire niveauer er sider af en og samme sag, nemlig at syg­dom har et udvik­lings­per­spektiv ind­byg­get og at sygdom­mens mening ligger i denne stræben efter helhed,

 

- at sygdom grundlæggende er et fælles menneskeligt anliggende.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Dr shaka | Svar 04.10.2012 04.21

Hej, Dette er Kedi helsecenter, den der helbreder og løser alle mislykkede problemer og helbrede effektivt kronisk sygdom, og mange andre sygdomme, du finder i

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

11.03 | 18:21

https://cbdforum.dk tilbyder alternativ behandlingsprodukter.

...
08.09 | 11:09

Vi skal opleve alle liv ! Og det sker lige nu! Slut!

...
25.06 | 02:30

kræften kommer fra din urgrund - ja, interessant men udfordrende. Kræft-processen som budskab fra essensen.

...
24.06 | 19:05

Ja, det er jo det, det føltes som det kom fra min dybeste og totalt ubetvivlelige essens, min urgrund!

...
Du kan lide denne side